Perspectiva RRI en les activitats del grup

La recerca educativa promoguda pels membres del grup LLETRA adopta els codis de la Investigació i Innovació Responsables (RRI) impulsada per la Unió Europea (https://www.rri-tools.eu/es/policy-makers) en relació amb  la desitjabilitat social, l’acceptabilitat ètica i la sostenibilitat. 

Desitjabilitat social

La recerca educativa promoguda pels membres del grup LLETRA parteix d’una concepció democràtica i democratitzadora de l’educació lingüística i literària. En tant que “democràtica”, la recerca duta a terme per LLETRA s’emmarca en una tradició investigadora sobre l’ensenyament-aprenentatge de les llengües i la literatura que es declara integradora i oberta a tota la societat –sigui quin sigui l’origen cultural, lingüístic, ètnic, socioeconòmic o el gènere de les persones beneficiàries–, i que concep el domini de la llengua com una condició i un instrument de participació ciutadana i de desplegament dels drets socials. Des d’aquest vessant “democratitzador”, LLETRA s’interessa pel potencial de l’educació formal lingüística i literària obligatòria i post-obligatòria com a potent instrument de compensació de les desigualtats socials; pels contextos plurilingües en una perspectiva de respecte i articulació de llengües, així com d’integració social; i també impulsa estudis sobre el foment dels valors democràtics i la igualtat de gènere en la literatura infantil i juvenil.

Pel que fa a les condicions del grup i la seva recerca, LLETRA reflecteix en la seva direcció els valors enunciats per la Xarxa Vives (https://vives.org/PU3.pdf ) sobre igualtat de gènere referits al “lideratge de dones dels  projectes i grups de recerca”   (p. 32).  Alhora, el percentatge de dones (80 %) i d’homes (20 %) en la composició del grup denota un alt grau d’integració de les dones en la recerca i en la seva coordinació, un dels objectius del sistema universitari català. Pel que fa a la governança, LLETRA es conforma com un equip modular, on les decisions es prenen de forma democràtica i transparent. Els acords queden registrats en les actes de les reunions i es difonen entre tots els membres i col·laboradors. Les decisions que afecten la distribució de recursos es prenen per consens i la transparència en la seva utilització queda garantida per la rendició de comptes semestral.

Acceptabilitat ètica

La recerca es desenvolupa respectant els principis ètics bàsics de la recerca qualitativa/etnogràfica educativa (p. ex., Taylor & Bodgan 1984; Woods 1987), que suposa la participació d’humans i la documentació/anàlisi de discursos, veus i idees d’altres, sempre dins dels límits de la legalitat vigent. En línies generals, aquests se centren en el respecte de la dignitat i llibertat dels participants, independentment de la seva edat, gènere, sexualitat, etnicitat, religió, classe social, nacionalitat o opinió, i en el respecte al principi de privacitat i transparència. El punt de partida anterior és tingut en compte en totes i cadascuna de les fases de la recerca: en el disseny dels projectes, en la recollida i tractament de les dades, i en l’anàlisi i interpretació de les dades i en l’establiment de conclusions.

A LLETRA la participació ciutadana s’entén de manera prioritària com el retorn a la comunitat educativa que ha aportat les dades (p. ex., els mestres o els centres educatius) dels resultats preliminars de la recerca, no només perquè els puguin utilitzar per a la millora de les seves organitzacions i pràctiques, sinó també per sotmetre’ls a discussió amb els i les participants per tal d'integrar la seva mirada professional en la interpretació de les dades, segons el criteri de ‘confirmabilitat’ (Guba & Lincoln, 1989).

S’adopta el compromís de difusió a través de comunicacions a congressos internacionals i publicacions en revistes denominades ‘d’impacte’ per la repercussió general que obté l’estudi en la comunitat educativa internacional. Sovint aquestes revistes impedeixen l’accés obert als resultats. En aquest cas, es trobaran formes alternatives de donar a conèixer els resultats obtinguts mitjançant plataformes de difusió de la recerca, tot respectant els drets de propietat intel·lectual de les revistes científiques. En tot cas, la web de LLETRA informa dels resultats obtinguts en els diferents estudis.

Així mateix, s’adopta el compromís de difusió per mitjà de publicacions, seminaris, tallers,  màsters, postgraus i cursos diversos (p. ex., en col·laboració amb els ICE)  adreçats específicament a la comunitat educativa catalana.  Per cobrir necessitats concretes d’ampli espectre,  l’accés obert a la formació del professorat es pot garantir a través de MOOCs a demanda d’institucions concretes (vegeu p .ex., https://miniops.ioc.cat/10/index.html, elaborat a partir de la demanda de l’Institut Obert de Catalunya). 

Atès que l’educació científica del professorat de l’educació obligatòria és especialment rellevant dins del conjunt de la comunitat educativa, les publicacions i activitats de transferència específicament adreçades a aquest segment de la població incorporen trets propis del discurs científic-divulgatiu amb la inclusió de dades i arguments que permetin que el docent ressegueixi la forma en què s’ha arribat a les conclusions que es presenten.

Campus d'excel·lència internacional U A B