Programa de suport per a la millora de les competències musicals

TítolPrograma de suport per a la millora de les competències musicals
Publication TypeReport
Year of Publication2011
AuthorsVilar, M (coord.)
Subsidiary AuthorsAGAUR,, UAB,
Series Title Els ajuts de l'AGAUR - 2006MQD00037
Date Published02/2011
InstitutionAGAUR
CityBarcelona
TypeMemòria
Abstract

El projecte desenvolupat ha assolit l'objectiu principal d'elaborar materials multimèdia per a la millora de les competències auditives dels estudiants de la Titulació de Mestre de Primària-Especialitat d'Educació Musical (Facultat de Ciències de l'Educació; Universitat Autònoma de Barcelona - UAB). Aquest material està a la lliure disposició de tot l'alumnat d'aquesta titulació, en els webs indicats en l'apartat 2.3. El seu ús està especialment recomanat per a aquells que tenen més dificultats en alguna de les diferents competències que s'han determinat com a essencials per a un mestre de música. Els materials inclouen: la lectura de ritmes (a una i a dues veus) i el reconeixement d'intervals, acords i tonalitats. El programari que s'ha creat permet l'autocorrecció i la repetició dels exercicis. Cada estudiant pot seguir el seu propi ritme d'aprenentatge segons les seves possibilitats de dedicació i d'exigència personal. Es pot escollir el nivell de dificultat i obtenir unes estadístiques per tal que professor i alumne en puguin fer un seguiment. Així mateix, i tal com s'havia previst en els objectius del projecte, s'ha dut a terme una anàlisi del perfil de l'alumnat que ha accedit a la titulació durant els cursos 2004-05, 05-06 i 06-07, fent especial incidència en aquells factors susceptibles de tenir alguna relació amb l'alta taxa d'abandonaments, la més alta de totes les titulacions de mestre de la UAB. S'ha pogut establir que la manca de formació musical està directament relacionada amb aquest fet. També és significativa l'opció amb què s'ha triat la titulació en el procés de preinscripció universitària. També s'ha elaborat un referencial de competències musicals a partir de la consulta de bibliografia i del contrast del criteri de cinc experts externs i del professorat de les assignatures on es fa més evident la manca de coneixements musicals previs.

The project has reached the main aim of developing multimedia materials to improve the aural competences of the students of the Bachelor of Primary Education- Speciality in Music Education (Faculty of Education, UAB). This material is freely available to all students of this degree, on the websites cited in chapter 2.3. Its use is especially recommended for those who have more difficulty in some of the different competences that have been identified as essential to become a specialist music teacher. The materials include the reading of rhythms (one and two voices) and the recognition of intervals, chords and keys. The software created allows the selfevaluation and the repetition of the exercises. Every student can follow his own rate of learning according to his possibilities of dedication and the demands on oneself. It is possible to choose the level of difficulty and to get some statistics that help teachers and students to keep track of their own learning. In addition, as planned in the aims of the project, an analysis of the new-students profile during the academic years 2004-05, 05-06 and 06-07 has been carried out. A special emphasis has been put on those factors likely to have any relation with the high rate of dropouts (the highest rate of all the degrees in teacher education at the UAB). The lack of musical knowledge is directly related to this fact. It is also relevant the order of preference in which the degree has been chosen in the process of the university.

URLhttp://hdl.handle.net/2072/97448
Campus d'excel·lència internacional U A B