Avaluació d’una proposta didàctica per a la identificació auditiva dels intervals harmònics musicals. Una experimentació al primer curs dels ensenyaments especialitzats de grau professional dels conservatoris de música de Catalunya

Title Avaluació d’una proposta didàctica per a la identificació auditiva dels intervals harmònics musicals. Una experimentació al primer curs dels ensenyaments especialitzats de grau professional dels conservatoris de música de Catalunya
Publication TypeThesis
Year of Publication2011
AuthorsPonsatí, I
Academic DepartmentDidàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal
Number of Pages417
UniversityUniversitat Autònoma de Barcelona
CityCerdanyola del Vallès
Thesis TypeTesi Doctoral
ISBN Number9788469400000
Keywordsdidàctica de la música, Habilitats auditives, ntervals harmònics
Abstract

L’objectiu general d’aquesta tesi és elaborar, experimentar i avaluar una proposta didàctica per a la identificació auditiva dels intervals harmònics adreçada al primer curs dels ensenyaments musicals de grau professional dels conservatoris de música de Catalunya i que, a partir de la detecció i anàlisi prèvia de les dificultats dels alumnes, permeti que aquests assoleixin, al llarg del procés d’ensenyament-aprenentatge, els objectius didàctics plantejats i, conseqüentment, al final d’aquest, millorin el seu rendiment. En el marc teòric es revisen, analitzen i sintetitzen els principals escrits sobre l’objecte d’estudi de la recerca, els quals han servit de referència per a la seva elaboració. D’una banda, s’han recollit les aportacions dels autors més significatius i, de l’altra, efectuat reflexions personals sobre els temes exposats: es fa una aproximació a la importància que té l’oïda musical al llarg del procés de formació dels estudiants de música; ens apropem a l’oïda musical melòdica, polifònica i harmònica, totes elles considerades dins del context de la tonalitat; s’entra de ple a revisar les principals recerques centrades en la identificació auditiva dels intervals harmònics musicals; s’exposen les línies generals que regeixen els estudis musicals de grau elemental, professional i superior, així com la incidència de la formació de l’oïda en el currículum de llenguatge musical. En el marc metodològic es descriu l’estudi empíric de la recerca, el qual adopta una metodologia d’investigació d’enfocament mixt i s’estructura en diverses fases: les anàlisis prèvies, l’elaboració de la proposta didàctica, el procés d’experimentació i, finalment, l’anàlisi dels resultats. En cadascuna d’elles s’han pres les decisions oportunes i, per tant, emprat els instruments adequats per a la consecució dels objectius proposats: diaris de classe i entrevistes, dirigits al professorat del grup experimental, i proves de control d’aprenentatge per a l’alumnat de tota la mostra, que han estat dissenyades seguint un enfocament quasiexperimental i efectuades abans i després de l’aplicació de la proposta didàctica tot comptant amb l’existència d’un grup control. Les conclusions de l’estudi mostren que la proposta didàctica avaluada és adequada i eficaç, ja que permet als alumnes assolir els objectius didàctics previstos per al procés d’ensenyament-aprenentatge i, conseqüentment, millorar el seu rendiment musical en relació amb la identificació auditiva dels intervals harmònics musicals al final d’aquest. Ja per acabar, al final d’aquesta tesi s’expliquen les limitacions de l’estudi i es fan uns suggeriments respecte a noves vies d’investigació que podrien obrir-se arran del mateix estudi.

The general objective of this thesis is to elaborate, experiment and evaluate a teaching method proposal focused on the auditory identification of harmonic intervals aimed at first year students of professional music grade taken at the music conservatories in Catalonia, which, based on previous detection and analysis of the students’ difficulties, enables them to achieve the proposed didactic objectives through the teaching-learning process and, consequently, improve their performance at the end of it. The Theoretical Framework involves the revision, analysis and synthesis of the main literature on the research object, which is used as a reference. On the one hand, we have taken some contributions of the most relevant authors and, on the other hand, carried out some personal reflections on the exposed topic; an approach to the importance of musical ear throughout the musical training process, as well as to the melodic, polyphonic and harmonic musical ear, all of them considered in the tonality context. Also, the main research focused on the auditory identification of musical harmonic intervals is checked, and we set out the general lines that govern the musical studies in elementary, professional and higher levels, as well as the incidence of ear training in the Music Theory curriculum. In the Methodological Framework, the empiric study of the research is described. This study adopts a mixed-method approach and is structured in various stages: the previous analysis, the elaboration of the teaching method proposal, the experimentation process and, finally, the results analysis. In each of them, the appropriate decisions were made and, therefore, the suitable instruments were used in order to achieve the proposed objectives: class logs and interviews, aimed at the teachers of the experimental group, and learning-control tests for all the students of the sample, which were designed following a quasi-experimental approach carried out before and after the application of the teaching method proposal, with the inclusion of a control group. The conclusions of this study show that the evaluated teaching method proposal is appropriate and effective, since it enables students to achieve the forecasted didactic objectives for the teaching-learning process and, consequently, improve their musical performance in regard to the auditory identification of music harmonic intervals at the end. Finally, at the last part of this thesis, the study limitations are explained and some suggestions are pointed out to set new research lines from it onwards.

URLhttp://www.tdx.cat/handle/10803/51437
Campus d'excel·lència internacional U A B