El conjunt instrumental Orff com a dinamitzador de la motivació en els alumnes de música de 1r d’ESO

TitleEl conjunt instrumental Orff com a dinamitzador de la motivació en els alumnes de música de 1r d’ESO
Publication TypeThesis
Year of Publication2007
AuthorsCarrillo, C
AdvisorVilar, M
Academic DepartmentDepartament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal
UniversityUniversitat Autònoma de Barcelona
CityCerdanyola del Vallès
Thesis TypeTreball de recerca
KeywordsEducació secundària, instrumental Orff, motivació, música
Abstract

partint del problema inicial de la manca de motivació dels meus alumnes de 1r d’ESO per la matèria de música, l’objectiu principal d’aquesta recerca és analitzar l’efecte de la intervenció amb el conjunt instrumental Orff en la motivació d’aquests nois i noies. Els diferents instruments de recollida de dades utilitzats –el qüestionari, el diari i el grup de discussió– juntament amb la metodologia emprada –la investigació-acció–, han permès detectar les opinions dels alumnes sobre l’assignatura i comprovar la influència decisiva que exerceix el conjunt instrumental Orff en la motivació d’aquests nois i noies per la matèria de música.

Campus d'excel·lència internacional U A B