Consideracions al voltant del llenguatge musical a partir de la revisió de la prova d’accés al primer curs de grau professional

TitleConsideracions al voltant del llenguatge musical a partir de la revisió de la prova d’accés al primer curs de grau professional
Publication TypeConference Paper
Year of Publication2018
AuthorsPonsatí, I, Godall, P, Miranda, J, Amador, M, Morcillo, L, Andreu, M
Refereed DesignationRefereed
Conference NameI Congrés de Pedagogia Musical de Catalunya
Date PublishedMarç/2018
PublisherAssociació de Conservatoris de Catalunya
Conference LocationConservatori Municipal de Barcelona
Keywordsavaluació, conservatoris, ensenyaments professionals de música, llenguatge musical, proves d'accés
URLhttp://congres.conservatoris.cat/wp-content/uploads/2018/12/Presentaci%C3%B3_Godall_Ponsat%C3%AD_Miranda.pdf
Campus d'excel·lència internacional U A B