Canta i et diré com t'expresses

TítuloCanta i et diré com t'expresses
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2011
AuthorsCasals, A
JournalARTICLES de Didàctica de la Llengua i la Literatura
Volume54
Start Page37
Pagination37-44
Keywordscançó, competència comunicativa, corrandes, educació primària, Glosar, interdisciplinarietat, llengua oral
Abstract

En aquest article s’hi presenta una proposta pedagògica que és fruit de diverses experiències d’aplicació de la glosa en diverses escoles de primària de Catalunya. Mitjançant un enfocament interdisciplinari (música, llengua, dramatúrgia), l’activitat de glosar pretén millorar la competència comunicativa oral. Des d’aquest plantejament global, es mostren les aportacions que es deriven del projecte en relació amb l’aprenentatge de la llengua.

"Sing and I'll tell your how you express yourself"
This article presents a teaching proposal based on several experiences of applying glosses in primary schools in Catalonia. By using an interdisciplinary focus (music, language, drama), the activty of glossing aims to improve communicative oral competences. From this overall project, we show the contributions made from the project in relation to language learning.

Campus d'excel·lència internacional U A B