Tot ho podem expressar amb música: els nens de 4 a 7 anys pensen la música, parlen de música i fan música

TítuloTot ho podem expressar amb música: els nens de 4 a 7 anys pensen la música, parlen de música i fan música
Publication TypeBook
Year of Publication2010
AuthorsMalagarriga, T, Martínez, M (coord)
Tertiary AuthorsBriz, AP, Galán, D, Kubesch, E, Gómez, I, Juaneda, I, Gutiérrez, JJ, Viladot, L, Andreu, M, Díaz, T, Blanch, X, Torns, X
PublisherDINSIC Publicacions Musicals
CityBarcelona
ISBN Number978-84-96753-10-5
Abstract

Aquest llibre ens parla de l'educació musical dels infants. Concreta un marc teòric per l'ensenyament-aprenentatge de la música basat en els principis psicopedagògics socioculturals i constructivistes. Exemplifica l'aplicació d'aquest principis a l'aula: descriu les activitats que es realitzen a propòsit de les obres musicals i de la pròpia composició. Mostra la dinàmica d'interacció que es crea entre alumnes i educadors en un procés constant de descoberta i producció sonora
El grup d'innovació i recerca REMIS SANT CUGAT, del Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal de la UAB, presenta així el resultat de10 anys de treball en col'laboració universitat-escola. Durant aquest període, la innovació, la formació del professorat i la recerca s'han centrat especialment a un centre pilot: l'escola de Música Victòria dels Àngels de St Cugat del Vallès.
Unes pàgines d'exemple les podeu trobar a: www.dinsic.com/download/2076

Campus d'excel·lència internacional U A B