ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΟΥ

TítolΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΟΥ
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2016
AuthorsGonzález-Martín, C, Pérez-Moreno, J, Prat, M
JournalΜουσική Σε πρώτη Βαθμίδα
Volume16
Pagination28-35
ISSN1790-773Χ
Abstract

Ο στόχος αυτού του άρθρου είναι να παρουσιάσει την εμπειρία της εφαρμογής μιας διαθεματικής δραστηριότητας, η οποία συνδυάζει τη μουσική με τα μαθηματικά, ως μέρος του προγράμματος Comenius European Music Portfolio: Sounding ways into Mathematics. Η δραστηριότητα δοκιμάστηκε σε τέσσερα σχολεία, όπου μέλη της ομάδας Musicomatics εργάζονται ως δάσκαλοι. Ο στόχος αυτής της ομάδας είναι η δημιουργία και εφαρμογή κοινών δραστηριοτήτων που θα αντλούν από αυτούς τους δύο τομείς. Πέρα από την περιγραφή της δραστηριότητας, θα παρουσιάσουμε επίσης τις σκέψεις και τις ιδέες που μετέφεραν τα σχολεία που συμμετείχαν, μέσω των απαντήσεών τους σε ένα ερωτηματολόγιο που δημιουργήθηκε από τους συντονιστές της ομάδας. Αυτή η κοινή αξιολόγηση θα λειτουργήσει ως ενίσχυση τέτοιων δραστηριοτήτων και θα αναπτύξει στρατηγικές για τη δημιουργία νέων, ενώ ταυτοχρόνως θα εντοπίσει τα κοινά χαρακτηριστικά των δραστηριοτήτων που συνδυάζουν τη Μουσική με τα Μαθηματικά.

The purpose of this paper is to present the experience of implementing an interdisciplinary activity that combines music and mathematics as part of the Comenius European Music Portfolio: Sounding ways into Mathematics project. The activity was carried out in four schools where members of the Musicomàtics group of teachers are working, a group which aims to develop and implement crosscutting activities involving these two disciplines. Apart from describing the activity, we present the reflections made by each participating school in their answers to a questionnaire prepared by the working group coordinators. This joint assessment serves to strengthen activities and develop strategies to create new ones, while also identifying common features in the activities linking music and mathematics.

Campus d'excel·lència internacional U A B