Competència traductora i adquisició

La investigació empírico-experimental sobre la Competència Traductora i la seva adquisició en traducció escrita es la investigació fonamental del grup PACTE.  Aquesta recerca es duu a terme des de dos punts de vista complementaris:
- El procés de la traducció, recollida i anàlisi de dades mitjançant estudis experimentals sobre els processos mentals implicats i les competències i habilitats requerides;
- El producte de la traducció, recollida i anàlisi de dades sobre els resultats obtinguts en traduir, a partir dels pressupòsits de l’anàlisi del discurs i de la metodologia de corpus (corpus electrònics).

Aquesta recerca està estructurada en dues grans etapes:
- En la primera fase, finalitzada en 2010, es realitza un estudi experimental sobre la Competència Traductora amb traductors professionals i professors de llengües estrangeres aliens a la traducció per tal de recollir dades sobre els processos mentals implicats en traduir i els coneixements i habilitats que es requereixen del subjecte.
- En la segona fase, iniciada en 2010, es realitza un estudi experimental sobre l’adquisició de la Competència Traductora amb estudiants de traducció tot efectuant un seguiment mitjançant un disseny experimental de repeated measurement.

En ambdós casos es fan estudis exploratoris i proves pilot per tal de preparar els experiments. Aquest estudi s’efectua amb sis combinacions lingüístiques: anglès-català, anglès-castellà, francès-català, francès-castellà, alemany-català i alemany-castellà.

Campus d'excel·lència internacional U A B