La tecnologia aplicada a la traducció

L’interès del grup PACTE per la tecnologia gira al voltant de:
- La descripció de la competència instrumental del traductor professional i el seu procés d’adquisició.
- L’ús i validació d’instruments tecnològics per a la investigació en traducció (procés, producte i comportament).
- L’aplicació de la metodologia de corpus en la traducció.
- La formació en traducció per mitjans no presencials.
- Les disciplines afins a la traducció relacionades amb la tecnologia.

La tecnologia ha representat un aspecte clau en la trajectòria investigadora del grup PACTE, en especial per a l’estudi del procés y del producte de la traducció. En la investigació empíricoexperimental sobre la Competència Traductora (CT) duta a terme per PACTE del 1997 al 2009, l’ús de diferents recursos tecnològics ha permès:

(1) L’estudio de la competència instrumental
D’acord amb el model teòric sobre la CT proposat per PACTE, la tecnologia es relaciona amb la subcompetència instrumental (PACTE 2003) que ha estat una de les variables d’estudi i ha permès validar-la com a una de les competències específiques de la CT.

(2) L’adaptació d’instruments tecnològics per a observar i recollir dades
PACTE ha estat pioner en l’ús de programes informàtics per a l’observació de subjectes i el registre de dades. Des de l’any 2000, utilitza el programa Proxy, validat en una prova pilot i una prova exploratòria, realitzades el 2000 i el 2004 respectivament. Des de l’any 2003, decideix combinar Proxy amb Camtasia, per a agilitar l'enregistrament de subjectes.

(3) L’ús de programes de gestió de corpus per a l’estudi del producte
El grup PACTE ha utilitzat els programes WordSmith Tools i AntConc per a l’anàlisi de: les traduccions, en directa i inversa, les entrevistes i els qüestionaris realitzats pels subjectes. El grup ha valorat l’ús d’etiquetadors (PetraTag, CLAWS) amb la finalitat de realitzar cerques en els corpus per categoria gramatical i no només per paraules o expressions concretes.

(4) L’anàlisi quantitativa i qualitativa de dades - càlcul estadístic
Totes les variables del disseny de la investigació sobre la CT han estat analitzades quantitativament i qualitativament per mitjà del programa SPSS (Statistical Package for the Social Sciences).

Campus d'excel·lència internacional U A B