Projectes en curs

Nivelación de competencias en la adquisición de la competencia traductora (traducción escrita), Ministerio de Economía y Competitividad, 2015-2018 (FFI2013-42522-P)

 

La finalitat del projecte és la d’establir nivells d’acompliment en traducció. Aquesta descripció servirà com a un primer pas en l'elaboració d'una base comuna de referència europea en el sector educatiu i professional, comparable al MCER. Per a assolir-ho, es plantegen els següents objectius:

  1. Descriure les competències específiques que intervenen en l’adquisició de la competència traductora.
  2. Descriure nivells d'acompliment en traducció.

Els resultats del projecte aportaran una base comuna en el sector educatiu i professional, que facilitarà la comparació entre diferents sistemes de qualificació i servirà d’orientació per: elaborar programes de traducció, determinar certificats, reconèixer i convalidar títols, establir perfils educatius i professionals, dissenyar l’avaluació (elaboració d’exàmens, disseny d’avaluació formativa i diagnòstica), elaborar manuals i materials d’ensenyament i establir pautes de control de qualitat professional.

Aquesta base comuna ja existeix en el cas de l’ensenyament de llengües: el Marc Comú Europeu de Referència (MCER), però no per a l’ensenyament de la traducció. En el cas de la traducció, és essencial a causa de la importància que té la formació de traductors en el context d’una Europa multilingüe i d’un món globalitzat, d’una creixent mobilitat professional i acadèmica i de fluxos migratoris. A més, cal afegir-hi els requeriments d’unificació acadèmica que introdueix l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES).

El projecte suposa una transferència de coneixements a la societat i una continuació dels resultats de les dues investigacions fonamentals prèvies i de caràcter experimental realitzades per PACTE: la investigació sobre la Competència Traductora (CT) i la investigació sobre l’Adquisició de la Competència Traductora (ACT).

En la investigació s'utilitzen mètodes qualitatius i també quantitatius. Per a l’elaboració de la proposta d’anivellament es parteix de les dades quantitatives i qualitatives recollides en les investigacions prèvies de PACTE sobre la CT i l’ACT, la contrastació de documentació curricular de diversos centres europeus de formació de traductors i el judici d’experts del món professional i acadèmic de la traducció.

En la investigació hi participen diversos tipus d’agents:

  • Representació del món acadèmic de la traducció (institucions i docents). Es preveu la participació d’un 20 centres i de 100 docents especialitzats en la formació de traductors.
  • Representació del món professional de la traducció del àmbit públic i privat: traductors en actiu de diversos àmbits i representants d’associacions professionals i ocupadors. Es preveu la participació de 50 professionals.  

La investigació es desenvolupa en tres grans fases:

  1. Elaboració d’una primera proposta de descriptors.
  2. Avaluació de la proposta de descriptors (sotmetiment al judici d’experts del món acadèmic i del món professional).
  3. Anàlisi de les dades obtingues mitjançant el judici d’experts i revisió de la proposta.
Campus d'excel·lència internacional U A B