Anivellament en l'adquisició de la competència traductora

La finalitat de la investigació sobre nivells en l'adquisició de la competència tarductora, iniciada el 2015, és establir nivells d’acompliment en traducció. Aquesta descripció vol ser un primer pas en l'elaboració d'una base comuna de referència europea al sector educatiu i professional de la traducció, comparable al Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües (MCER).

Per això es plantegen els objectius següents:

1. Descriure les competències específiques que intervenen en l’adquisició de la competència traductora.

2. Descriure nivells d’acompliment en traducció.

La investigació suposa una transferència de coneixements a la societat i una continuació dels resultats de les dues investigacions prèvies, de caràcter experimental, realitzades pel PACTE sobre Competència Traductora i Adquisició de la Competència Traductora.

A la investigació s'utilitzen mètodes qualitatius i també quantitatius. Per a l'elaboració de la proposta d'anivellament es parteix de: les dades qualitatives i quantitatives recollides a les investigacions prèvies de PACTE sobre Competència Traductora i Adquisició de la Competència Traductora; la contrastació de documentació curricular de diversos centres europeus de formació de traductors; judici d'experts del món professional i acadèmic de la traducció.

Veure projecte NACT.

Campus d'excel·lència internacional U A B