La meiosi és la divisió cel·lular per la qual es generen cèl·lules haploides provinents d’una cèl·lula diploide. Aquest procés és imprescindible per tal de mantenir la diploïdia de la espècie.  Això s’aconsegueix fent dues divisions cel·lulars precedides únicament per una ronda de replicació del DNA. És en la primera divisió meiòtica on es generen de l’ordre d’uns 250 trencaments de doble cadena del DNA (DSBs) al llarg de tot el genoma dels mamífers. La reparació d’aquests trencaments, mitjançant recombinació homòloga, condueix a l’aparellament i intercanvi de material entre els cromosomes homòlegs. Aquests processos són crucials per al bon desenvolupament de la meiosi. D’altra banda, també és indispensable per a la perpetuació de la espècie, la correcta reparació dels DSBs que s’originen durant la meiosi. Així doncs, no és d’estranyar que aquests processos estiguin altament controlats i monitoritzats per mecanismes que permeten detectar quan es produeixin errors. Avui en dia es coneixen l’existència d’almenys dos tipus diferents de mecanismes que controlen l’evolució de la meiosi, tot i que les proteïnes implicades en aquests no s’han descrit.

L’objectiu principal d’aquest grup de recerca és estudiar mitjançant aproximacions genètiques els mecanismes de control que regulen la progressió de la profase meiòtica en ratolins i identificar les proteïnes involucrades en aquests processos.

 

Campus d'excel·lència internacional U A B