Recerca

L’objectiu principal d’aquest grup de recerca és estudiar mitjançant aproximacions genètiques els mecanismes de control que regulen la progressió de la profase meiòtica en ratolins i identificar les proteïnes involucrades en aquests processos.

Actualment hi ha indicis per pensar que almenys existeixen dos mecanismes de control que condueixen a la mort cel·lular durant la meiosi en mamífers, un que depèn de la correcta reparació dels DSBs originats durant la meiosi i un altre independent d’aquest fenòmen (Di Giacomo et al 2005, Barchi et al. 2005).  

Les línies de recerca que segueix el grup pretenen entendre millor com funcionen aquests dos mecanismes:  

1.- Definir el mecanisme de control que regula la reparació dels DSBs durant la meiosi.

2.-Estudiar el mecanisme de silenciament de les regions asinapsades del genoma que condueix a la mort cel·lular programada.  

Campus d'excel·lència internacional U A B