SupraTerra

 

El grup de recerca SUPRATERRA està compost per investigadors/es del Departament de Geologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb col·laboradors externs d’institucions espanyoles i estrangeres. Diversos membres del grup presenten una trajectòria comuna de recerca finançada per projectes competitius i convenis de fa més de 30 anys. El grup es va constituir com Grup de Recerca Consolidat SGR de la Generalitat de Catalunya des de l’any 2009.

-----------------------------------------

The research group SUPRATERRA is formed by researchers of the Universitat Autònoma de Barcelona Geology Department, and by collaborators of external Spanish and foreign institutions. Several members of this group share a common research career funded by competitive grant projects and contacts with companies for over 30 years. The group established itself as Consolidated Group of Research SGR of the Catalonian Government since 2009.

-----------------------------------------

El grupo de investigación SUPRATERRA está compuesto por investigadores/as del Departamento de Geología de la Universitat Autònoma de Barcelona, con colaboradores externos de instituciones españolas y extranjeras. Varios miembros del grupo presentan una trayectoria común de investigación financiada por proyectos competitivos y convenios de hace más de 30 años. El grupo se constituyó como Grupo de Investigación Consolidado SGR de la Generalitat de Cataluña desde el año 2009. 

Campus d'excel·lència internacional U A B