Artículos

Artículos con evaluación externa:

Couso, D., Márquez, C. (2016). Què podem ensenyar i aprendre sobre llum? Mapa de progrés per a l'aula. Guix: Elements d'acció educativa, (422), 14-19.
 
Couso, D., Márquez, C. (2016). ¿Qué enseñar y aprender sobre la luz?. Mapa de progreso para el aula. Aula de innovación educativa, (249), 14-19.
 
Simarro, C.; López, V.; Corenllà, P.; Paracaula, M.; Niell, M. i Estebanell, M. (2016). Més enllà de la programació i la robòtica educativa: el pensament computacional en l'ensenyament STEAM a infantil i primària. Ciències. Revista del Professorat de Ciències d'Infantil, Primària i Secundària, 32, 38-46.
 
Simarro, C.; Couso, D. (2016). Análisis de una actividad tinkering en el marco de la educación STEM. Primeras Noticias, Comunicación y Pedagogía 291-292, 65-7.

Hernández, M.I., Couso, D., Pintó, R. (2015) Analyzing students' learning progressions throughout a teaching sequence on Acoustic Properties of Materials with a model-based inquiry approachJournal of Science Education and Technology, 24 (2), 356-377.

López, V. & Hernández, M.I. (2015). Scratch as a computational modelling tool for teaching physics. Physics Education 50 (3), 310-316. (IF ICDS: 9.977).

Garrido, A., Couso, D. (2015) Socio-scientific issues (SSI) in initial training of primary school teachers: Pre-service teachers’ conceptualization of SSI and appreciation of the value of teaching SSI. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 196, pp.80-88.

Couso, D. (2015) La clau de tot plegat: la importància de “què” ensenyar a l’aula de ciències. Revista Ciències 29, pp. 29-36.

López, V. (2015). L'acceleròmetre del mòbil. Una alternativa al sensor de distància? Recursos de Física, 15, 5/8.

López, V.; Pintó, R. (2015). Perquè les imatges científiques poden ser problemàtiques per a l'ensenyament de les ciències? Revista Ciències, La revista del professorat de Ciències d'Infantil, Primària i Secundària, 20. pp. 22-26

Evagorou, M., Albe, V., Angelides, P., Couso, D., Chirlesan, G., Evans, R., Dillon, J., Garrido, A., Guven, D., Mugaloglu, E., & Nielsen, J. A. (2014) Preparing pre-service science teachers to teach socio-scientific (SSI) argumentation. Science Teacher Education, 69, pp: 39-48.

Hernández, M.I. i López, V. (2014). Llençament de cohets de paper a propulsió amb alumnes de primària. Ciències. Revista del Professorat de Ciències d'Infantil, Primària i Secundària, 28, 10-12.

Jorquera, P. i López, V. (2014). Aprendiendo el ciclo del papel a través de SCRATCH. Revista Didáctica, Innovación y Multimedia, 29

de la Cruz, L., i López, V. (2014). Mesurem la temperatura quan anem a la piscina. Ciències. Revista del Professorat de Ciències d'Infantil, Primària i Secundària, 27, 19-21.

Couso, D. (2013) La elaboración de unidades didácticas competencialesAlambique. Didàctica de las Ciencias Experimentales. 74, pp. 12-24

Hernández, M. I., Couso, D., Pintó, R. (2013)  Análisis de las estrategias de diseminación de resultados de proyectos de investigación e innovación en didáctica de las ciencias: el proyecto DESIREEnseñanza de las Ciencias (Vol. Extra: "La investigación en didáctica de las ciencias. Un compromiso con la sociedad del conocimiento”, IX Congreso Internacional sobre Investigación en Didáctica de las Ciencias). pp: 1737-1741.     

Simarro-Rodríguez, C., Couso, D. (2013) Visiones del profesorado de ciencias sobre el trabajo experimental: análisis desde un marco de indagación. Revista Enseñanza de las cienciasNúmero extra 2013, 1507-1512. ISSN: 0212-4521

Simarro-Rodríguez, C., Couso, D. (2013) Visión del profesorado de ciencias sobre el trabajo experimental: análisis desde un marco de indagación. Revista Enseñanza de las cienciasNúmero extra 2013, 1507-1512. ISSN: 0212-4521

Rodríguez-Simarro, C., Couso, D. & Pintó, R. (2013). Indagació basada en la modelització: un marc per al treball pràctic. Revista Ciències 25, pp. 35-43.

Couso, D., Garrido, A., Simarro, C.(2013) Potentials and limitations of transformative research: The case of aschool-based intervention towards achieving scientific competence, En Proceedings of ESERA Conference, Strand 12.

Grimalt-Álvaro, C. Pintó, R., Ametller, J. (2013). El uso del aula digital en las clases de Ciencias de secundaria de Cataluña: análisis del estado actual. Informe de la primera parte del proyecto ADIGICEnseñanza de las Ciencias, número extra, (pp. 1657-1662).

Garrido, A., Couso, D. (2013) Competència d'ús de proves científiques: Quines dimensions es promouen a les activitats de l'aula de ciènciesRevista Ciències 24, pp. 42-47.

López, V., & Pintó, R. (2013). Identificación de las dificultades de los estudiantes en la lectura de imágenes digitales e interactivasEnseñanza de las Ciencias, Número extra 2013, 1984-1991.

Couso, D., Herreras, L., Olivella, J. (2013) Una propuesta de trabajo práctico para la física moderna: El uso de dispositivos analógicos sobre estructura de la materia y radioactividadAlambique. Didàctica de las Ciencias Experimentales. 75, pp.18-27    

López, V. i Hernández, M.I. (2013). El Scratch com a eina de modelització computacional. Ciències. Revista del Professorat de Ciències d'Infantil, Primària i Secundària, 26, 28-33

Tortosa, M.; Guitart Mas, F.; Skorsepa, M.; Urban-Woldron, H.; Stratilová-Urvalková, E.; Smejka, P. (2013). Los objetivos de las actividades de laboratorio diseñadas para la adquisición de la competencia mediante experimentos en tiempo real: visión del alumnado. Enseñanza de las Ciencias, Número Extra, 3547- 3553.

Mas, G.; Tortosa, F.; Aksela, M.; Tolvanen, M. Simó, V. Diseño e implementación de propuestas de formación basadas en la investigación didáctica para promover la utilización de actividades MBL centradas en la adquisición de competencias científicas. Enseñanza de las Ciencias, Número extra, 1708-1713.

López, V., & Pintó, R. (2012). Hot brakes and energy-related concepts: is energy lost? Physics Education, 47(1), 38–43.

Hernández, M.I., Couso, D., Pintó, R., (2012) The analysis of students' conceptions as a support for designing a teaching/learning sequence on the Acoustic Properties of MaterialsJournal of Science Education and Technology, 21 (6), 702-712

Ruiz-Mallén, I., Escalas, M. T. (2012)  Scientists Seen by Children. A Case Study in Catalonia, Spain. Science Communication, 34 (4), 520-545

López, V., i Pintó, R. (2012). Ensenyar energia a secundària. Recursos de Física, 9, pp: 10

Tortosa, M. (2012). The use of microcomputer based laboratories in chemistry secondary education: present state of the art and ideas for research-based practice. Chemistry Education Research and Practice, 13, pp. 161-171.

Scott, P., Mortimer, E., Ametller, J. (2011). Pedagogical link making a fundamental aspect to teaching and learning scientific conceptual knowledge. Studies in Sciece Education, 47 (1), pp.3-36

Hernández, M. I., Couso, D., Pintó, R. (2011) Teaching acoustic properties of materials in secondary school: testing sound insulators. Physics Education, 46(5), pp. 559-569

Hernández, M.I., Couso, D., Pintó, R. (2011) The Analysis of Students’ Conceptions as a Support for Designing a Teaching/Learning Sequence on the Acoustic Properties of MaterialsJournal of Science Education and Technology, 21 (6), pp. 702-712

Hernández-Leo, D., Romeo, L., Carralero, M.A., Chacón, J., Carrió, M., Moreno, P.; Blat, J. (2011) LdShake: Learning design solutions sharing and co-editionComputers & Education, 57(4), pp. 2249-2260.

López, V., i Pintó, R. (2011). Per què les imatges científiques poden ser problemàtiques per a l'ensenyament de les ciències? Ciències. Revista del Professorat de Ciències d'Infantil, Primària i Secundària, 20, 22–26.

Rios-Font, R.; Bertran, J.; Sodupe, M.; Rodriguez-Santiago, L.; (2011). Influence of N7 Protonation on the Mechanism of the N-Glycosidic bond hydrolysis of 2'-deoxyguanosine: insights from first principles calculations. Theoretical Chemistry Accounts.

Tortosa, M.; Gorchs, R. (2011). Análisis de las prácticas de química de futuros ingenieros: propuesta de mejora efectivas en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Revista electrònica de Enseñanza de las Ciencias, 10 (3), 531-549

Couso, D. (2010). Innovar, reflexionar i formar comunitat des del minut zero: el repte d’una formació inicial de professors que “sembri llavor”. Revista Ciències 17, pp. 28-34.

Hernández, M. I., Couso, D., Pintó, R. (2010) El projecte Materials Science: Disseny, implementació i validació d’unitats didàctiques sobre propietats dels materials establint vincles entre recerca i docència. Revista Ciències 15, pp 34-38.

Pintó, R., Couso, D., Hernández, M.I. (2010) An inquiry-oriented approach for making the best use of ICT in the science clasroom. e-Learning papers, 20, pp 1-14

López, V., (2010). Interdisciplinarietat ciències/matemàtiques a través de les mides de la natura. Ciències. Revista del Professorat de Ciències d'Infantil, Primària i Secundària, 17, 15-19.

Pintó, R., El Boudamoussi, S. (2009) Scientific Processes in PISA Tests Observed for Science TeachersInternational Journal of Science Education, 31 (16), 66-78 

Couso, D., Pintó, R. (2009) Análisis del contenido del discurso cooperativo de los profesores de ciencias en contextos de innovación didácticaEnseñanza de las Ciencias 27 (1) pp: 5-18

Couso, D. (2008) Authentic collaboration: a promising paradigm for physics education reformInternational Newsletter on Physics Education (ICPE, IUPAP) 56 pp: 7-9. 

Bach, J., Couso, D., Franch, J. (2006) Estrategias de enseñanza del sistema Sol-Tierra. Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, 14(1), pp. 29-37

Scientia Omnibus (Costa, M. Couso, D., De Manuel, J., Grau, R., Masalles, J., Menoyo, M.P., Simon, M.) (2006). Carta a un llibre (de text) de ciències. Perspectiva escolar, 302, pp. 19-22

Couso, D., Pintó, R. Gutierrez, R. (2005) Using research on Teachers’ Transformations of Innovations to Inform Teacher Education. The case of Energy DegradationScience Education, 89(1) pp. 38-55.

Pìntó, R., Ametller, J., Couso, D., Sassi, E., Monroy, G., Testa, I., Lombardi, S. (2003) Some problems encountered in the introduction of innovations in secondary school science education and suggestions for overcoming themMediterranean Journal of Educational Studies (MJES), 8(1), pp. 113-134

Campus d'excel·lència internacional U A B