TRACE (TRaducción Asistida, Calidad y Evaluación)

El grup Tradumàtica es va proposar dur a terme una recerca experimental en l'àmbit de les tecnologies de la traducció. Es tracta de la recerca que actualment estem duent a terme en el marc del projecte TRACE (TRaducción Asistida, Calidad y Evaluación, MEC, HUM/2006-04346/FIL). Aquest projecte ens ha de permetre avaluar les diferències existents entre les traduccions realitzades amb eines TAO i sense aquestes eines a partir d'un corpus de traduccions elaborades en entorns de treball diferents pels mateixos traductors, tots ells usuaris habituals de les eines TAO.

Com a resultat d'aquest projecte ens proposem obtenir:

  1. Un corpus de traduccions de l'anglès al castellà de més de 100.000 paraules elaborades en entorns diferents, juntament amb els enregistraments en vídeo de les accions realitzades pels traductors mentre tradueixen.
  2. Una metodologia d'anàlisi i comparació de traduccions elaborades per un mateix subjecte en entorns diferents i de traduccions elaborades per diferents subjectes en un mateix entorn.
  3. Instruments desenvolupats en el si del grup per a l'avaluació i el control de la qualitat de la recerca.
  4. Un corpus de dades quantitatives derivades de l'aplicació d'aquesta metodologia.
  5. Conclusions sobre les diferències entre les traduccions elaborades en diferents entorns i les seves causes.
  6. Propostes per tal de pal·liar aquestes diferències, tant sobre el disseny de les eines TAO com sobre la tasca del traductor.

Publicacions vinculades al projecte:

Sánchez-Gijón, Pilar; Biau, José Ramon; Cid, Pilar; Martín, Adrià; Mesa-Lao, Bartolomé; Orozco, Mariana; Torres-Hostench, Olga. «Traducción asistida, calidad y evaluación». A: Nuria Edo Marzá, Pilar Ordóñez López (eds.). El lenguaje de la ciencia y la tecnología. Castelló de la Plana: Publicacions de la Universitat Jaume I, 2010.

Torres-Hostench, Olga; Biau, José Ramon; Cid, Pilar; Martín, Adrià; Mesa-Lao, Bartolomé; Orozco, Mariana; Sánchez-Gijón, Pilar. «TRACE:measuring the impact of CAT tools on translated texts». A: Lluïsa Gea, Isabel García Izquierdo i M. José Esteve (eds.). Linguistic and Translation Studies in Scientific Communication, Peter Lang, 2010, p. 255-276.

Martín, Adrià; Biau, José Ramon; Cid, Pilar; Mesa-Lao, Bartolomé; Orozco, Mariana; Sánchez-Gijón, Pilar; Torres, Olga.«La interferencia lingüística en la traducción con y sin herramientas TAO: resultados preliminares del estudio piloto del proyecto TRACE ». Actas de las Segundas Jornadas Internacionales de Traductología. Una mirada interdisciplinaria de la traducción. Córdoba: Centro de Investigación en Traducción,.2009. [9 p.] 1 CD-ROM.

Logo TRACE