Línies de recerca

El grup Tradumàtica és un Grup de Recerca Emergent acreditat per l'AGAUR (SGR 2009-2013). Hi col·laboren investigadors i investigadores amb interessos diversos (com poden ser la localització, la terminologia, la documentació, la lingüística de corpus o la traducció especialitzada) que conflueixen en l'estudi de les eines i els recursos per a la traducció.

Els objectes d'estudi del grup són tres: les Tecnologies de la traducció, la Terminologia i la Documentació. Cadascun dels objectes d'estudi és abordat des de tres punts de vista, coincidents en tots tres casos: la recerca bàsica, la recerca aplicada i les seves repercussions en el món professional i en la didàctica.

  •  Línia de recerca: Tecnologies de la traducció
  •  Línia de recerca: Terminologia aplicada a la traducció
  •  Línia de recerca: Documentació aplicada a la traducció
  •  Línia de recerca complementària: Avaluació de la recerca en tradumàtica

LÍNIA DE RECERCA TECNOLOGIES DE LA TRADUCCIÓ

 

Actualment aquesta línia ja s'ha consolidat com a àmbit de recerca autònom dins dels estudis de traducció. S'ocupa de l'estudi i el desenvolupament d'eines i recursos informàtics aplicats a la traducció, així com dels models d'utilització i les conseqüències del seu ús.

•  Recerca bàsica en Tecnologies de la traducció:

L'ús d'eines de Traducció Assistida per Ordinador (eines TAO) ha provat un canvi substancial en el procés de traducció així com també en la traducció final. La recerca bàsica del grup en aquesta línia gira al voltant de la creació d'un model que permeti treure profit dels beneficis de les eines tot evitant-ne els principals inconvenients. Aquest model ha de protocol·litzar o intervenir bàsicament sobre tres aspectes clarament diferenciats: el procés de la traducció, el resultat de la traducció i el disseny de les eines. El desenvolupament d'aquesta línia permet fer avançar l'àmbit de la traductologia, així com també establir relacions de transferència del coneixement amb el món professional.

•  Recerca aplicada en Tecnologies de la traducció:

A partir dels models establerts en la recerca bàsica duta a terme i també a partir d'estudis de cas concrets, desenvolupem una recerca aplicada a productes o gèneres concrets. Aquesta recerca ens permet aprofundir en les peculiaritats de l'ús de les tecnologies en els diferents tipus de traducció, tant pel que fa al tema dels productes que s'han de traduir com a les seves peculiaritats tècniques o en tant que gènere determinat.

•  Repercussions de les Tecnologies de la traducció en la didàctica de la traducció:

Tant la recerca bàsica com la recerca aplicada permeten arribar a resultats que poden tenir importants repercussions en la didàctica de la traducció pel que fa a l'ús de les tecnologies. En aquest sentit, la recerca dels membres del grup aprofundeix en la conjugació de les metodologies didàctiques més innovadores amb l'aprenentatge i l'ús de les tecnologies de la traducció. En concret, l'objectiu en aquesta via és doble: d'una banda, convertir el model teòric de traducció amb tecnologies en un model didàctic i, de l'altra, aprofundir en els metodologies d'aprenentatge en l'ús d'eines juntament amb les de formació en traducció.

Tornar al principi

LÍNIA DE RECERCA TERMINOLOGIA APLICADA A LA TRADUCCIÓ

La importància de la terminologia en la traducció especialitzada ha estat assenyalada al llarg de la història dels estudis en traductologia. No gira únicament al voltant de l'obtenció de recursos terminològics per a la realització d'una traducció determinada, sinó que va més enllà i analitza el paper de la terminologia dins del discurs especialitzat, així com també els models que permeten sistematitzar la seva conceptualització, la seva anàlisi i la seva extracció.

•  Recerca bàsica en Terminologia aplicada a la traducció:

La recerca bàsica que duem a terme en l'àmbit de la terminologia aplicada a la traducció té fonamentalment dos objectius. Per una banda, aprofundir en els sistemes de gestió del coneixement aplicats a la gestió terminològica per establir el model més apropiat per a la gestió terminològica multilingüe, pròpia de la traducció. Per l'altra, establir un model de conceptualització, d'anàlisi i de caracterització dels termes de manera sincrònica i diacrònica. Tots dos objectius han de permetre una millor complementarietat entre terminologia i traducció especialitzada.

•  Recerca aplicada en Terminologia aplicada a la traducció:

La recerca aplicada en terminologia té per objectiu abordar problemes terminològics concrets en situacions de traducció especialitzada determinades. L'objectiu en aquests casos és el d'avaluar el problema i proposar solucions a partir d'una recerca experimental o bé observacional. Els problemes analitzats poden derivar-se tant del tema del qual tracta la traducció o de la seva situació comunicativa (per exemple, la traducció jurídica), com de l'encaix de la gestió terminològica en el procés de traducció (per exemple, la gestió terminològica en tot el procés de traducció de la localització, o bé en fases concretes com ara el control de qualitat).

•  Repercussions en la didàctica de la Terminologia aplicada a la traducció:

Tant la recerca bàsica com la recerca aplicada permeten arribar a resultats que poden tenir repercussions importants en la didàctica de la terminologia aplicada a la traducció. En aquest sentit, els membres del grup aprofundeixen en la conjugació de les metodologies didàctiques més innovadores amb l'aprenentatge i l'aplicació dels principis teòrics i metodològics de la terminologia aplicats a l'àmbit de la traducció. En concret, l'objectiu en aquest apartat és doble: d'una banda, l'adequació dels principis teòrics de la terminologia al model de traducció del grup i, de l'altra, dotar els alumnes de les competències estratègiques apropiades per a resoldre problemes terminològics en diferents entorns de traducció.

Tornar al principi

LÍNIA DE RECERCA DOCUMENTACIÓ APLICADA A LA TRADUCCIÓ

Dins del procés de traducció, la documentació aporta els mecanismes i els instruments que permeten al traductor obtenir tota aquella informació de la qual no disposa. Tan important com a quines solucions pot arribar el traductor a través dels recursos clàssics de la documentació resulta l'afirmació inversa: quins mecanismes i instruments cal generar des de la documentació per tal de satisfer les necessitats informatives del traductor.

•  Recerca bàsica en Documentació aplicada a la traducció:

La recerca bàsica en documentació gira al voltant dels mecanismes, els instruments i les estratègies de documentació dins d'un model de traducció. En concret, analitzem, avaluem i fem noves propostes sobre com intervenen els recursos i les estratègies provinents de la documentació en les diferents fases del procés de traducció. A més d'analitzar en detall la intervenció d'aquests recursos, també avaluem la repercussió d'aquests recursos en la presa de decisions del traductor. Aquesta recerca ens ha de permetre establir la repercussió de la documentació en l'adquisició del coneixement expert per part del traductor, així com l'elaboració de propostes que millorin el disseny i la informació recollida en els recursos habituals de documentació. D'aquesta manera, podrem arribar a desenvolupar un model d'adquisició de coneixement en un entorn de traducció a partir de processos de documentació.

•  Recerca aplicada en Documentació aplicada a la traducció:

La nostra recerca aplicada en documentació vol observar, analitzar, avaluar i fer propostes de millora en els processos i recursos de documentació de situacions de traducció concretes. Es tracta de situacions en les quals, ja sigui per la temàtica tractada o per la modalitat de traducció implicada, hi ha una dificultat afegida a l'hora d'obtenir informació destinada a resoldre problemes de traducció.

•  Repercussions en la didàctica de la Documentació aplicada a la traducció:

Tant la recerca bàsica com la recerca aplicada permeten arribar a resultats que poden tenir importants repercussions en la didàctica de la documentació aplicada a la traducció. En aquest sentit, els membres del grup aprofundeixen en la conjugació de les noves metodologies didàctiques amb l'aprenentatge i l'aplicació dels principis teòrics i metodològics de la documentació, així com del model documental desenvolupat en el si del grup.

Tornar al principi

LÍNIA DE RECERCA COMPLEMENTÀRIA: AVALUACIÓ DE LA RECERCA EN TRADUMÀTICA

A més d'aquestes tres línies, el grup de recerca Tradumàtica ha encetat una nova línia de recerca que permet analitzar la qualitat de la recerca que duem a terme. Aquesta quarta línia, que hem denominat Avaluació de la recerca en Tradumàtica, té com a objectiu crear els instruments necessaris per a validar la recerca que duem a terme i, en general, la recerca observacional i experimental en traducció.

Tornar al principi