ZKPQ

El qüestionari ZKPQ consta de 99 ítems i mesura cinc dimensions bàsiques de la personalitat. Inclou una escala addicional d’Infreqüència (Infreq) que permet eliminar aquells subjectes que responen de manera poc acurada. La resposta a cada ítem és dicotòmica, amb Vertader o Fals com a alternatives de resposta i alguns ítems estan formulats de manera inversa.

Les cinc dimensions de personalitat són: Neuroticisme-Ansietat (N-Anx), Activitat (Act), Sociabilitat (Sy), Impulsivitat i Percaça de Sensacions (ImpSS) i Agressivitat-Hostilitat (Agg-Host).

img_3990_2.jpg

Sergi Valero, Montserrat Gomà i Marvin Zuckerman

Fotografies: Montserrat Gomà

Campus d'excel·lència internacional U A B